Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Hệ thống quản lí môi trường (EMS)

"TAKIGAWA luôn quan tâm đến môi trường"

Công ty Takigawa Việt Nam thiết lập Chính sách môi trường này trên tinh thần mong muốn góp phần "bảo tồn và bảo vệ môi trường", nhằm quy định trong quy tắc ứng xử của công ty và giới thiệu hệ thống quản lý môi trường.

Trong điều kiện kỹ thuật và kinh tế cho phép, công ty sẽ cố gắng giảm việc sử dụng năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, đồng thời xử lý chất thải công nghiệp và khai thác các nguồn tài nguyên tái tạo.

 

 1. Phát triển và cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường
  Nhận thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, công ty cố gắng hết sức sản xuất và cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường.
 2. Sự tuân thủ
  Công ty đã và đang tuân thủ các luật lệ, quy định và các yêu cầu khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường.
 3. Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
  Công ty phân tích những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất mà thể gây ảnh hưởng đến môi trường, lập chương trình quản lý môi trường hàng năm, thực thi các chương trình đó, và theo dõi kết quả hoạt động.
 4. Chung sống với thiên nhiên
  Công ty sẽ thúc đẩy bộ phận sản xuất và bộ phận kinh doanh quan tâm đến đa dạng sinh học, môi trường không khí và môi trường nước theo khái niệm "Đánh giá chu trình sống" ( vòng tuần hoàn sinh học ) và có thái độ tích cực đối với hoạt động bảo vệ môi trường.​
 5. Đào tạo về môi trường
  Công ty sẽ truyền đạt chính sách môi trường này cho tất cả nhân viên để nâng cao tinh thần ý thức về bảo vệ môi trường.
 6. Tuyên truyền
  Công ty sẽ cố gắng chủ động liên hệ với tất cả các bên có liên quan đến hoạt động quản lý môi trường của công ty.

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

Ông Yu Takigawa

Tổng giám đốc

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com