Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mục tiêu môi trường 2020

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

環境方針
Environment Policy

Chính sách môi trường

環境目的
Environment Purposes

Mục đích môi trưởng

環境目標(大項目)
Environment Objectives (Large Item)

Mục tiêu môi trường (Hạng Mục Lớn)

環境マネジメントシステムの構築
Establishment of Environment Management System (EMS)

Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

国際標準の環境マネジメントシステムを構築する

To tune up EMS to the international standard

Điều chỉnh chương trình EMS theo tiêu chuẩn quốc tế

ISO14001の認証を継続する。

To maintain the certification of ISO14001

Duy trì việc lấy chứng chỉ ISO14001

コンプライアンス遵守
Compliance
Sự tuân thủ

ベトナム環境法を遵守する

To adhere to Vietnamese environment regulations

Tuân thủ các quy định môi trường của Việt Nam

● 法規制に定められた、届き出/報告、 点検、測定、研修受講の実施

To submit necessary applincation /reporting, and to condut inspections, measurement and trainings adhering to the regulations

Nộp đơn / báo cáo cần thiết, và tiến hành kiểm tra, đo lường và đào tạo việc tuân thủ các quy định

自然との共生
Coexistence with Nature
Chung sống với thiên nhiên

製造の性質と製造量を勘案、当社最大の環境汚染源である産業廃棄物の量を減らす。

To reduce the volume of industrial garbages, which can be the largest source of environmental pollutions of TCV, taking into considerations of the production nature and the production volume.

Giảm khối lượng rác thải công nghiệp, đây có thể xem là nguồn ô nhiễm môi trường lớn nhất của TCV, đã xem xét tính chất sản xuất và khối lượng sản xuất.

  • 不良品製造による産業廃棄物の生成率を2019度比2%削減する。

To reduce creation ratio of industrial garbage caused by the defective products by 2% from that of 2018

Giảm khoảng 2% tỷ lệ tạo rác thải công nghiệp do sản phẩm bị lỗi từ năm 2018

 

製造の性質と製造量から判断、他産業比エネルギー消費量は少ないが、できる限りオゾン層破壊防止に貢献する。

To contribute as much as possible to the preventing Ozone Layer depletion for the relatively small quantity  of energy consumption compared with other industries,  taking into considerations of the production nature and the production volume

Góp phần ngăn chặn sự suy giảm tầng ôzôn bằng việc tiêu thụ năng lượng với khối lượng tương đối nhỏ so với các ngành công nghiệp khác, đã xem xét tính chất sản xuất và khối lượng sản xuất

  • 電力消費とLPGガス消費を削減することで、生産単位当たりCO2換算排気量を2019年比2%削減する。

To decrease the energy consumption of LPG and Electricity coverted into CO2 displacement by 2% from that of 2018

Giảm 2% mức tiêu thụ điện năng và LPG khi đã chuyển đổi tương đương với lượng khí thải CO2 so với năm 2018.

  • LCA観点での環境貢献をする。

To contribute to Environment Protection in view ofLCA

Nhằm góp phần bảo vệ môi trường ở khía cạnh LCA

  • 自社都合による航空輸送を2019年と同レベルに抑止する。

To encapsulate the energy consumptionby using air cargo transportation caused by TCV's fault at the same level as 2019

Hạn chế mức tiêu thụ năng lượng do sử dụng vận tải hàng hóa hàng không vì lỗi của TCV ở cùng cấp độ với năm 2019

  • 環境にやさしい製品の販売努力

Sales efforts of Environment Friendly Products

Phấn đấu kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường.

環境教育
Environment Education
Đào tạo về môi trường

環境保護を含め、従業員の社会貢献認識を高める。

To raise awareness of the importance of social contributions including environment protection among employees

Nâng cao nhận thức cho nhân viên về tầm quan trọng của các đóng góp xã hội bao gồm việc bảo vệ môi trường.

  • 環境保護教育を行う

To give environment protection education to employees

Đào tạo và huấn luyện về bảo vệ môi trường cho người lao động

  • チャリティーや社会貢献活動に積極的に参加する。

To participate in charity and CSR activities

Tham gia vào các hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội

コミュニケーションの発信
Promoting Active Communication
Truyền thông

当社の環境保護活動に関し、外部ステークホールダーに説明する。

To explain TCV's environment activities to external stakeholders

Giải thích các hoạt động môi trường của TCV cho các bên có liên quan.

インターネットホーム頁にCSR頁を設定する。

To set up CRS page on the internet home page

Thành lập trang hoạt động xã hội trên trang chủ 

 

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com